Ukrainian astronomical Association

 • Темна енергія - загадка століття

  Темна енергія - загадка століття.

  Американський астрофізик Едвін Габбл понад 80 років тому відкрив явище віддаляння галактик одна від одної зі швидкістю пропорційною відстані між ними. Використовуючи найбільший на той час телескоп із діаметром дзеркала 2,5 м (обсерваторія Маунт-Вільсон у Каліфорнії, США) він визначив відстані до найближчих галактик за допомогою знайдених у них пульсуючих зірок класу цефеїд, які є своєрідними реперами.

 • `
 • Малі автоматизовані телескопи та їх можливості

  Малі автоматизовані телескопи та їх можливості.

  Оглядова слайд-презентація про малі телескопи та їх можливості. Доповідь с.н.с.,к.т.н. Романюка Я.О. на астрофізичному семінарі Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

 • Темний, темний Всесвіт

  Темний, темний Всесвіт.

  Коли йдеться про значимість провідних наукових досягнень, важливо визначити, як вони віддзеркалюється у суспільній свідомості. Для цього, як мінімум, необхідно, щоб досягнення цього напрямку можна було викласти на рівні, доступному для широкого загалу. Революційні відкриття, які були зроблені в космології наприкінці минулого століття, цілком задовольняють цьому критерію. Їх наслідком стало впровадження у широкий науковий вжиток таких понять, як "темна матерія" і "темна енергія". Але, можливо, найбільш вражаючим для пересічної людини є висновок, що досі відомі форми матерії складають лише невелику частку усієї матерії у Всесвіті.

 • НАУКОВІ ДАНІ І МІФИ ПРО СОНЦЕ

  Наукові дані і міфи про Сонце.

  Останнім часом у засобах масової інформації нагнітаються всілякі страхи про можливі катаклізми у 2012 році, причому у цьому контексті згадується і Сонце. Мовляв, 22 грудня 2012 року, коли центр Галактики, Сонце й Земля вишикуються на прямій лінії (до речі, це буває щороку), виникне настільки потужний спалах на Сонці, що із-за нього вийдуть з ладу електронні й енергетичні системи Землі, виникне хаос і безлад на планеті. І ще: начебто до Сонця наближається якась планета Нібіру, яка у тому-таки 2012 році має спричинити землетруси, погодні аномалії та інші біди. Спробуємо розібратись у цих страшилках з позицій коректної науки.  Меню


 Статут

Статут прийнято на установчому з'їзді Української Астрономічної Асоціації,

25 січня 1991р. року, м.Київ.

 

Зміни та доповнення внесені на 5-му з`їзді Української Астрономічної Асоціації,

5 червня 2000 р., м. Київ.

 

 

1. Загальні положення.

1.1. Українська Астрономічна Асоціація (далі Асоціація або УАА) є неприбутковою всеукраїнською громадською самоврядною добровільною організацією, яка на основі спільності інтересів об’єднує громадян України, чия діяльність пов’язана з астрономічними дослідженнями, в тому числі космічними засобами, та з дослідженнями з інших напрямків науки, що за своєю суттю близькі до астрономії (магнітосферно-іоносферні дослідження, астрономічне та космічне приладобудування, сонячно-земні зв'язки тощо), з метою реалізації завдань передбачених цим Статутом.

1.2. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків (в тому числі валютні) в Україні, печатку і штамп з власним найменуванням, відповідну символіку, яка затверджується Радою УАА та реєструється в установленому законом порядку.

1.4. Діяльність Асоціації поширюється на територію України.

1.5. Асоціація співробітничає з установами ООН, зарубіжними неурядовими організаціями і фондами. УАА може відкривати в них свої представництва і бути їх членом, а також брати участь у заходах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України і відповідають меті та завданням Асоціації. Члени Асоціації проголошують свою прихильність принципам, закріпленим в Статуті Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

1.6. Найменування Асоціації: повне - Українська Астрономічна Асоціація, скорочене - УАА.

1.7. Місцезнаходження Української Астрономічної Асоціації: в.Обсерваторна,3 м.Київ 04053, Україна. Адреса в Києві затверджується і може бути змінена за рішенням Ради УАА.

1.8. Офіційною мовою Асоціації є українська мова, робоча мова - за вибором.

 

2. Мета та завдання Асоціації.

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвитку астрономії в Україні та захист законних, соціальних, творчих та інших спільних інтересів членів УАА.

2.2. Асоціація ставить перед собою такі завдання:

 • сприяння розвиткові астрономії в Україні, забезпечення пріоритетного розвитку фундаментальних досліджень з астрономії;

 • консолідація зусиль трудових колективів організацій, установ та окремих осіб на основі свободи наукової творчості, раціонального використання інтелектуальних і фінансових можливостей;

 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва в інтересах астрономії;

 • сприяння забезпеченню наукових та освітніх потреб українського народу, підготовки наукових кадрів;

 • піднесення ролі і престижу української науки вцілому і астрономії зокрема;

 • сприяння розвитку української наукової термінології;

 • сприяння науково-популяризаторській роботі та розвитку аматорської астрономії;

 • сприяння впровадженню сучасної інформаційно-обчислювальних технологій, нових методів та інструментів у наукові дослідження, астрономічні зокрема;

 • захист інтелектуальної власності, авторських і соціальних прав членів УАА .

2.3. Для виконання статутних цілей та завдань Асоціація у порядку, встановленому чинним законодавством:

 • здійснює власні проекти з метою розвитку астрономії в Україні;

 • сприяє у проводенні наукових конференцій, нарад, симпозіумів з астрономічних проблем, проблем планування науки, дитячих та юнацьких форумів, виставок, обміну делегаціями, спеціалістами і науковими групами за інтересами;

 • дбає про розвиток та реконструкцію астрономічних центрів та астрономічної матеріальної бази в Україні, створює спеціальні фонди;

 • вносить пропозиції до органів влади та управління;

 • в межах чинного законодавства використовує всі можливі форми і види співробітництва з вітчизняними і зарубіжними партнерами: фірмами, видавництвами, університетами, науково-технічними, науковими та культурними центрами, промисловими підприємствами, творчими спілками, іншими зацікавленими організаціями, подає їм практичну допомогу та користується їх практичною допомогою, зокрема при підвищення фахового рівня членів Асоціації;

 • сприяє пошуку прогресивних форм організації фінансування науки;

 • проводить незалежну фахову громадську експертизу проектів і програм, що висуваються державними установами або організаціями;

 • створює у встановленому порядку творчі колективи, лабораторії, консультативні, навчальні та наукові центри тощо зі статусом юридичної особи;

 • створює необхідні для успішного співробітництва відкриті банки наукової, довідкової та іншої інформації;

 • розповсюджує серед учасників УАА інформацію з організаційних питань (з'їзди, конференції, симпозіуми тощо), інформує членів УАА про діяльність та стан справ в УАА за допомогою інформаційних бюлетенів;

 • сприяє у встановленні та розвитку контактів з астрономами та фаховими організаціями інших країн, сприяє організації стажування у вітчизняних та закордонних наукових центрах та закладах;

 • сприяє розвитку української наукової термінології, підготовці та виданню українською мовою підручників, навчальних посібників, наукової та науково-популярної літератури, термінологічних словників, енциклопедій, довідників;

 • сприяє розвиткові аматорської астрономії;

 • встановлює премії Асоціації.

 

3. Члени Асоціації, їх права та обов`язки.

3.1. Членство в Асоціації є індивідуальним і може бути колективним.

3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які виконують Статут Асоціації, беруть участь у її діяльності та мають публікації у спеціальних астрономічних та інших наукових виданнях.

Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ та громадські організації будь-якої форми власності, які виявили бажання приймати участь у реалізації завдань та мети Асоціації. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

Колективні та індивідуальні члени УАА мають рівні права.

3.3. Прийом індивідуальних членів здійснюють місцеві осередки Асоціації на підставі письмової заяви та сплаченого вступного внеску, які подаються керівникові осередка.

Прийом колективних членів здійснює з'їзд, а в період між з'їздами - Рада УАА на підставі звернення та рішення зборів колективу установи, організацій вступника та сплаченого вступного внеску.

Окремим особам (за їх згодою) за визначний внесок у розвиток астрономії може бути присвоєно звання “Почесний член Української Астрономічної Асоціації”.

3.4. Член Асоціації має право:

 • брати участь у всіх видах діяльності УАА;

 • обирати та бути обраним до складу керівних органів;

 • отримувати всі види допомоги, в тому числі і фінансову;

 • вносити пропозиції до керівних органів УАА, вимагати їх компетентного розгляду;

 • отримувати всю необхідну інформацію про основні документи та діяльність УАА, заходи, що нею проводяться, про склад та роботу керівних органів, джерела фінансування та витрати тощо;

 • користуватись на пільгових умовах і у встановленому порядку майном УАА та результатами її діяльності;

 • колективні члени вступаючи до УАА мають право обумовлювати умови та форми своєї діяльності.

3.5. Члени Асоціації зобов’язані дотримуватися статутних вимог, виконувати рішення з’їздів і інших керівних та контролюючих органів Асоціації, якщо вони не суперечать засадам Статуту, постійно сприяти здійсненню цілей і завдань Асоціації, своєчасно сплачувати членські внески.

3.6. Членство в Асоціації припиняється шляхом добровільного виходу з УАА за письмовою заявою:

 • індивідуального члена - з моменту подачі відповідної заяви;

 • колективного члена - з повідомленням про це Ради УАА не пізніше, ніж за 6 місяців до дати виходу.

3.7. Член УАА може бути виключений з Асоціації за рішенням Ради у випадку порушення Статуту або за несплату членських внесків протягом 2-х років.

 

4. Організаційна побудоваа та статутні органи Асоціації.

4.1. Основою Асоціації є місцеві осередки. Місцеві осередки створюються за територіальною ознакою за місцем навчання, роботи, проживання. Рішення про створення осередку приймаються на загальних зборах бажаючих стати членами Асоціації при наявності не менш , як трьох осіб. У своїй діяльності осередки керуються цим Статутом та своїми Положеннями, які приймаються їхніми керівними органами і затверджуються Радою Асоціації. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні зареєструватись у місцевих органах державної виконавчої влади. Місцеві осередки без прав юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування.

4.2. Асоціація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, законності та гласності.

4.3. Керівними та контрольними органами Асоціації є:

Всеукраїнський з'їзд УАА, Рада УАА, Ревізійна Комісія.

4.4. Вищим керівним органом Асоціації є з'їзд, що скликається Радою УАА не рідше разу на три роки. Про скликання з'їзду та його порядок денний Рада УАА інформує членів Асоціації не пізніше ніж за два місяці до його відкриття.

4.5. Норми представництва делегатів на з'їзд визначає Рада. Кожен делегат має право одного голосу. З'їзд визнається правочинним, якщо у його роботі взяло участь не менше 2/3 делегатів від місцевих осередків. Інші учасники мають право дорадчого голосу.

4.6. Рішення з'їзду приймається простою більшістю голосів, а при обранні на керівні посади, вирішенні фінансових питань, питань про реорганізацію або ліквідацію Асоціації та внесенні змін до Статуту - більшістю у 2/3 голосів. Рішення про форму голосування по всім питанням приймає з`їзд.

4.7. З'їзд Асоціації:

 • розглядає і затверджує звіти Ради та Ревізійної Комісії УАА;

 • обирає Мандатну, Номінаційну, Ревізійну комісії з'їзду;

 • обирає голосуванням за пропозицією Номінаційної комісії Президента УАА; за пропозицією обраного Президента обирає Віце-президентів, Раду, Бюро Ради та Ревізійну Комісію УАА. При виборах Президента та Віце-президентів враховується необхідність ротації керівного складу Асоціації. Президент та Віце-президенти є відповідно Головою та заступниками голови Ради УАА;

 • вносить зміни до Статуту Асоціації;

 • приймає нових членів Асоціації;

 • формує напрямки діяльності УАА, наукові секції, в разі потреби - проблемні та експертні ради, визначає їх число, склад та обирає керівників;

 • Присуджує звання “Почесний член УАА”;

 • має право висловити недовіру будь-якому членові виборних органів Асоціації і вимагати виведення його з їхнього складу, висловити недовіру Президентові, прийняти відставку та провести достроково його перевибори;

 • приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Асоціації.

4.8. В період між з'їздами вищим керівним органом УАА є Рада УАА. Засідання Ради Асоціації проводиться не рідше одного разу на рік. До складу Ради УАА обираються представники всіх осередків Асоціації.

4.9. Рада Асоціації на своїх засіданнях:

 • визначає поточні завдання діяльності УАА, контролює виконання намічених заходів;

 • розробляє та обговорює пропозиції щодо перспективних планів розвитку астрономії в Україні, вносить їх до органів влади і управління;

 • вносить зміни та доповнення до Статуту, підготовлені Бюро Ради УАА, на затвердження з'їзду;

 • приймає нових членів у період між з'їздами;

 • затверджує річний фінансовий звіт Асоціації, кошторис прибутків і витрат УАА;

 • встановлює і підтримує зв'язки з міжнародними організаціями, ратифікує угоди та контракти, підписані повноважними представниками УАА;

 • затверджує Положення про діяльність місцевих осередків;

 • приймає рішення про отримання кредитів, надання фінансової допомоги, фінансування програм, організовує збір коштів;

 • присуджує премії, стипендії УАА;

 • скликає черговий та позачерговий ( у разі потреби ) з'їзд;

 • делегує членів УАА на наукові форуми;

 • затверджує адресу УАА, її зміни, печатки, емблеми, бланки;

 • кооптує нових членів Ради.

4.10. Кожен член Ради має один голос. Засідання Ради вважається правочинним, якщо присутні не менш як 2/3 членів Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів Ради.

4.11. Бюро Ради є виконавчим органом Асоціації, який проводить організаційну роботу по скликанню з’їзду, забезпечує виконання рішень з’їзду та Ради УАА, перспективних і поточних планів діяльності. Готує зміни і доповнення до Статуту Асоціації і звітує на засіданнях Ради. Бюро Ради використовує кошти Асоціації згідно з затвердженим бюджетом, затверджує кількісний склад, структуру та умови оплати постійних штатних працівників (наукового секретаря, бухгалтера, технічного секретаря), залучених до роботи в Асоціації..

4.12. Президент (Віце-президенти Асоціації):

 • очолює роботу Ради УАА;

 • пропонує кандидатури Віце-президентів, склад Ради УАА, Бюро Ради УАА, Голови Ревізійної Комісії, розподіляє обов'язки між членами Бюро Ради УАА;

 • без доручення діє від імені Асоціації та репрезентує УАА в усіх установах і організаціях як в Україні, так і за кордоном, включаючи судові та арбітражні справи;

 • відкриває та закриває рахунки Асоціації, приймає рішення про витрати коштів УАА в обсязі прав, встановлених законом та даним Статутом;

 • підписує від імені УАА програмні, фінансові і штатні документи;

 • призначає та звільняє штатних працівників УАА і встановлює з ними умови трудових договорів, угод та контрактів;

 • головує на засіданнях Ради та Бюро Ради, підписує протоколи їх засідань, визначає термін і місце наступного засідання;

 • звітує на з'їзді про роботу Ради УАА.

4.13. Контроль за використанням коштів УАА здійснює Ревізійна Комісія. Голову і склад Ревізійної Комісії затверджує з'їзд УАА. Ревізійна Комісія щороку подає результати перевірки діяльності Асоціації Раді, виступає зі своєю доповіддю на з'їзді УАА. Ревізійна Комісія стежить за відповідністю між Статутом і діяльністю Ради, контролює правильність фінансових і майнових операцій, розглядає конфліктні ситуації. У випадку грубих порушень Статуту УАА Реввізійна Комісія може скликати надзвичайний з'їзд Асоціації у разі підтримки 1/3 колективних членів УАА.

 

5. Кошти та майно УАА.

5.1. Кошти Української Астрономічної Асоціації створюються за рахунок таких джерел: вступних, щорічних та цільових внесків членів УАА; надходжень від проведених згідно зі Статутом заходів УАА, разових надходжень, внесків, заповітів, дарувань, пожертвувань у грошовій і/чи майновій формі з боку окремих осіб, установ і організацій як з України, так і з-за кордону.

5.2. Кошти Асоціації витрачаються на заходи, які забезпечують цілі Асоціації.

За рахунок коштів УАА проводиться фінансування перспективних астрономічних досліджень, конкурсів наукових робіт та пошукових наукових програм членів УАА, інших видів діяльності УАА, що узгоджуються з її цілями, а також фінансування адміністративної діяльності УАА.

5.3. Розмір внесків вступних та щорічних встановлюється Радою щорічно.

Рада в окремих випадках може змінити розмір і термін сплати внесків.

Співробітники колективних членів Асоціації окремо внесків не сплачують.

5.4. Асоціація володіє необхідним для здійснення статутних завдань рухомим та нерухомим майном (будівлями, устаткуванням, транспортними засобами, засобами зв'язку тощо), переданими їй засновниками, членами УАА або державою, придбаними за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом. УАА належать наукові, методично-навчальні та програмні розробки, інші результати інтелектуальної діяльності, отримані в рамках УАА, чи за її фінансового сприяння.

5.5. Асоціація може укладати угоди, контракти (в тому числі і за кордоном), набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському суді, здійснювати всі інші юридичні дії, що узгоджуються з її метою та завданнями.

5.6. Асоціація відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного їй майна; держава, члени Асоціації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації. УАА не відповідає за зобов'язаннями держави і своїх членів .

5.7. Учасники УАА не мають право на відокремлену власність на майно та кошти УАА.

5.8. Використанням майна і грошового фонду відають Рада, Бюро Ради УАА, Президент в межах компетенції кожного.

5.9. Асоціація використовує всі кошти виключно для розвитку астрономії в Україні.

 

6. Зміни та доповненя до Статуту Асоціації

6.1. Зміни і доповнення до Статуту Асоціації розглядаються та готуються Радою УАА і затверджуються з'їздом з обов'язковим повідомленням про зміни, що сталися, у Міністерство юстиції України в п'ятиденний строк.

 

7. Реорганізація та ліквідація Асоціації

7.1. Реорганізація Української Астрономічної Асоціації здійснюється за рішенням з'їзду, де визначаються порядок та строки реорганізації.

7.2. Ліквідація Української Астрономічної Асоціації здійснюється за ухвалою з'їзду УАА або на основі та в порядку, визначеному чинним законодавством.

7.3. У випадку припинення дії "Угоди про заснування Української Астрономічної Асоціації" УАА припиняє свою діяльність в строки і в порядку, які визначаються з'їздом. У разі припинення діяльності УАА її грошові кошти та майно не можуть перерозподілятися між її членами, а після виконання всіх зобов’язань по взаємних угодах, використовуються для реалізації цілей, що визначені Статутом УАА.

7.4. Оригінал тексту Статуту передається на зберігання до ГАО НАН України, на яку покладено обов'язки депозитарія.


 Користувачу
Регистрация
Логин:
Пароль:
Запомнить меня  
Забыли пароль?
 Новини

22.11.2013 - Засідання Ради УАА


Головна астрономічна обсерваторія НАН України Радіоастрономічний інститут НАН України Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тарса Шевченка Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка Кримська астрофізична обсерваторія НДІ 'Миколаївська астрономічна обсерваторія' НДІ 'Астрономічна обсерваторія' Одеського національного університету імені І.І. Мечникова НДІ Астрономії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Українська віртуальна обсерваторія International Astronomy Olympiad (IAO) Астроосвіта